Lưu trữ Tuyển dụng - Công ty Liên doanh phân bón Hữu Nghị

Contact 0946 733 335

Land for gold and bumper crops

Vacancies Workplace Number Expiration date
Kế toán trưởng Thành phố Thanh Hóa 1 13/05/2024
Tuyển dụng Kế toán trưởng Thành phố Thanh Hóa 1 13/05/2024
Kế toán tổng hợp Thành phố Thanh Hóa 1 28/02/2022
Trưởng vùng bán hàng phân bón các tỉnh phía Bắc Phía Bắc 1 15/09/2021
Chuyên viên nghiên cứu – kỹ thuật Thanh Hóa 1 15/09/2021
Nhân viên marketing – truyền thông Thanh Hóa 1 15/09/2021