Overview - Công ty Liên doanh phân bón Hữu Nghị

Contact 0946 733 335

Land for gold and bumper crops

Introduction

Công ty Liên doanh phân bón Hữu Nghị được thành lập vào năm 2008; Là công ty liên doanh với nước ngoài, sản xuất trên dây truyền công nghệ sản xuất của Nhật Bản.

Detail

 

 

 

 

 

Organization chart

Detail

Activities

Detail