Sản phẩm - Công ty Liên doanh phân bón Hữu Nghị

Liên hệ 0946 733 335

Đất hóa vàng, mùa màng bội thu

Phân bón NPK công nghệ ure hóa lỏng

Phân bón NPK công nghệ tháp cao

Phân bón hữu cơ

Phân bón trung vi lượng

Phân bón lá

Phân bón khác