CÔNG TY LIÊN DOANH PHÂN BÓN HỮU NGHỊ

Điện thoại: 0237 394 8686

Email: huunghiphanbon@gmail.com

Địa chỉ: Khu công nghiệp & đô thị Hoàng Long, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa