Đoàn thể thư viện Archives - Công ty Liên doanh phân bón Hữu Nghị

Contact 0946 733 335

Land for gold and bumper crops

25

08/2019

Hoạt động Teambuilding: “We are one”

Du lịch luôn là một trong những hoạt động được quan tâm hàng đầu và tổ chức hàng năm cho tập thể Cán bộ nhân viên công ty. Ngoài mục đích gắn kết và khích...